ඇයි OTP/2FA SMS දුරකථන අංකවලින් එන්නෙ?

දැනට බහුතරයක් අතර ඇතිවී තිබෙන කතාබහක් වෙන OTP SMA දුරකථන අංක වලින් එන එක හා OTP/2FA වැඩ කරන ආකාරය හා එහි security පැත්ත.SHOW MORE

Leave a Reply

Your email address will not be published.