ලෙඩ දෙන Motherboard වල Capacitor මාරු කිරීම.

ගොඩක් පරිගණක වල හිරවෙන්න, වැඩ කරන්නේ නැතිවෙන්න හේතුවක් තමක් කපසිටර් නරක වීම. මේක පරිගණක පමණක් නොවෙ ගොඩක් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකාරනවා එන ප්‍රදාන ගැටළුවක්.
අපි බලමු කොහොමද පහසුවෙන් මේ වගේ දෙයක් හදාගන්නේ කියල.

3 thoughts on “ලෙඩ දෙන Motherboard වල Capacitor මාරු කිරීම.

Leave a Reply

Your email address will not be published.