අහෝ Google Chrome !

ඔන්න මමත් උදේපාන්දර දැම්මානේ Google Chrome, කියලා වැඩක් නෑ…. පටස් හාලා ඉන්ස්ටොල් නම් උනා… ඒත් මොකද උනේ…

මගේ තියෙන්නේ Windows XP EN SP3 with Symantec Endpoint Protection 11, මම හිතුවා පලවෙන පාර අල උනහම මේක Symantec එකේ අව්ලක් කියලා, මම ඒක ගැලවලා බැලුවා…. වෙනසක් නෑ… අල !

මෙන්න screenshot

Google Chrome errro 0x0000005
Google Chrome errro 0x0000005

හැබැයි, මලින්ත මලයානම් දාල වැඩ, ඒත් මෑන් SP3 පාවිච්චි කරන්නේ නෑ…. බලමුකෝ මොකද වෙන්නේ කියලා, SP3 වල දාපු කෙනෙක් ඉනවානම් කියන්න, දැකපු අනික් වරද තමයි, අපිට ඉන්ස්ටොල් වෙන තැන තොරා දෙන්න බෑ.

28 thoughts on “අහෝ Google Chrome !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *