බ්ලොග් එකට අලුත් මුහුනුවරක්……….

ඔන්න ඉතින් මම මගේ බ්ලොග් එකේ පොඩි ඇදුම් මාරුවක් කලා, මගෙ පරණ එක හා මේක අතර ඔබ දකින හොද නරක කියන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

මෙහි බලා පොරොත්තු උනේ, කියවීමට හා නැවිගේට් කිරීමට පහසු කම් ලබා දීමයි. නමුත් ඔබ සිතන දේ මම අගය කරනවා, මොකද ඔමනේ මෙහි දෑ කියවන්නේ.

🙂

3 thoughts on “බ්ලොග් එකට අලුත් මුහුනුවරක්……….

Leave a Reply

Your email address will not be published.